Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 06/12/2019


Objectius de la inversió: Inversió 100% del patrimoni en actius del mercat monetari i en renda fixa a curt termini de la zona euro. La cartera tindrà una durada màxima d'1 any

 

Dades generals

Data de constitució: 25/02/2019
Nombre de partícips: 1.414
Patrimoni [03-12-2019]: 55.680.088,54 €
Valor de participació al tancament del dia [03-12-2019]: 9,95921109 €
 

Veure distribució de la cartera

 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

 • Fons associat: PENSIONS CAIXA 57, F.P.
 • Número en el registre especial del fons: F1050
 • Número en el registre especial del pla: N5303
 • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
 • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • Comissió entitat gestora: 0,4 %
 • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
 • Comissió entitat dipositària: 0,05 %
 • Costos: L'estimació del total de despeses anualitzades del pla és d'un 0.4603%. Aquest percentatge pot variar cada any i inclou la comissió de gestió i de dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisis sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
 • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat