Versió per imprimir

Et cal imprimir-ho? Protegim el medi ambient

Indicador de risc exigit per
la O.M. ECC/2316/2015

Menys rendiment
potencial

Més rendiment
potencial

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

- Risc

+ Risc

Data de consulta: 21/05/2022


Objectius de la inversió: L'objetiu del fons es mantenir un 72% en renda fixa, un 25% en renda variable i un 3% en tesorería. La renda variable se mourà entre el 5% i el 30%.

 

Dades generals

Data de constitució: 08/03/2014
Nombre de partícips: 382.788
Patrimoni [18-05-2022]: 4.204.022.918,92 €
Valor de participació al tancament del dia [18-05-2022]: 8,17485256 €
 

Veure distribució de la cartera

Rendibilitat

Rendibilitat anual mitjana

 • Últims 3 exercicis:3,54%
 • Últims 5 exercicis:1,65%
 • Últims 10 exercicis:2,83%
 • Últims 15 exercicis:1,3%
Rendibilitat anual (%)
Rendibilitat mensual any actual

Rendibilitat actual
(dades a 18/05/2022 )

 • Des de 01/01/2022:
  -5,82%
 • Últims 12 mesos:
  -3,17%
 • Rendibilitat del trimestre
  (dades des del 01/01/2022
  al 31/03/2022):
  -3.26%
Rendibilitat:
20172018201920202021
2,26% -4,41% 6,05% 0,42% 4,23%
 

Rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures

Altres dades

 • Fons associat: PENSIONS CAIXA RF MIXTA, F.P.
 • Número en el registre especial del fons: F0447
 • Número en el registre especial del pla: N1750
 • Auditor del fons: Deloitte, S.L.
 • Entitat gestora: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • Comissió entitat gestora: 1,3 %
 • Entitat dipositària: CECABANK, S.A.
 • Comissió entitat dipositària: 0,16 %
 • Costos: L'estimació del total de despeses anualitzats del pla és d'un 1.56%. Aquest percentatge pot variar lleugerament al tractar-se d'estimació, i inclou la comissió anual de gestió (costos indirectes anuals derivats de la inversió en IIC, capital risc i fons oberts: 0.05%. Aquest percentatge pot variar a mesura que avanci l'any. ) i comissió anual dipositària, així com les despeses de serveis externs i de transacció de les inversions, els quals incorporen les despeses d'anàlisi sobre les inversions. Si existeixen, també es contemplen els costos indirectes i les retrocessions de comissió corresponents a fons d'inversió.
 • Promotor: VidaCaixa, S.A. d'Assegurances i Reassegurances
 • L’entitat gestora i l’entitat dipositària no formen part del mateix grup de societats. L’entitat gestora ha adoptat els procediments per evitar conflictes d’interès, i per fer operacions vinculades, previstos en el RD 304/2004, i adoptarà en tot moment els procediments que prevegi la normativa vigent.
 

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en renta variable, pel que el valor d’adquisició de la cartera i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa

Descarregar fitxa mensual (PDF) Resum de normes i alertes de liquidat